POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI

ZARZĄD GŁÓWNY

 

REGULAMIN 

AMATORSKIEGO

 

POŁOWU RYB

 

I. WSTĘP

 

 

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, zwany 

dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów 

dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa 

i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia 

Regulaminu obowiązują wszystkich wędkują-

cych w wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), zarówno zrzeszonych w Związku, jak i niezrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. 

Na łowiskach specjalnych PZW mogą obowią-

zywać odrębne lub dodatkowe regulaminy. 

W wodach PZW dopuszcza się amatorski po-

łów ryb kuszą za zgodą uprawnionego do rybactwa. Amatorski połów ryb kuszą może 

uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa 

 

podwodnego i stosowne zezwolenie

 

 

II. PRAWA WĘDKUJĄCEGO 

 

W WODACH PZW

 

1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez Polski Związek Wędkarski 

mają członkowie PZW i osoby niezrzeszone 

w PZW, posiadający kartę wędkarską, przestrzegający zasad ujętych w niniejszym Regulaminie, po uzyskaniu zezwolenia uprawnionego do rybactwa.

2. Zasady wydawania kart wędkarskich regulują 

przepisy ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, z późniejszymi zmianami.

3. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej 

są zwolnione osoby do 14 lat oraz cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce.

4. Prawo do samodzielnego wędkowania ma 

wędkarz, który ukończył 14 lat, z tym, że młodzież do 16 lat nie ma prawa do wędkowania 

 

w porze nocnej bez nadzoru osoby uprawnionej do opieki.

5. Członek PZW do lat 14 ma prawo wędkować 

z następującymi ograniczeniami: w ramach 

własnego łowiska, zgodnie z limitem ilościowym i wagowym, wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską.

6. Młodzież niezrzeszona w PZW w wieku 

do 14 lat ma prawo wędkować:

a) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień, stanowiska i dziennego limitu połowu ryb osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą gruntowo-spławikową 

maja prawo wędkować dwie osoby, każda 

na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska 

i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę;

b) wyłącznie pod opieką i w ramach uprawnień 

i dziennego limitu połowu, osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską, metodą spinningową i muchową. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania 

 

opiekuna na jedna wędkę

7. Dopuszcza się wędkowanie kilkuosobowych grup młodzieży nie posiadających kart 

wędkarskich, pod nadzorem opiekuna posiadającego stosowne uprawnienia oraz zezwolenie wydane przez zarząd okręgu PZW. Każda 

osoba z grupy ma prawo łowić wyłącznie na 

jedną wędkę, z zachowaniem uprawnień do 

własnego stanowiska i dziennego limitu połowu przysługującego członkowi PZW.

8. Członek PZW ma prawo udostępnić współ-

małżonkowi, posiadającemu kartę wędkarską, jedną ze swoich wędek do wędkowania, 

w granicach przysługującego mu stanowiska 

i limitu połowu, bez konieczności uiszczania 

przez współmałżonka składki członkowskiej 

oraz składki na ochronę i zagospodarowanie 

wód. Powyższe ma wyłącznie zastosowanie 

przy wędkowaniu dopuszczającym łowienie 

 

na dwie wędki.

 

 

III. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO 

 

W WODACH PZW

 

1. W czasie wędkowania wędkarz ma obowiązek posiadać: kartę wędkarską, zezwolenie wydane przez uprawnionego do rybactwa 

i inne dokumenty wymagane przez wydającego zezwolenie.

2. Przed przystąpieniem do wędkowania, 

wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do 

kogo należy wybrane przez niego łowisko 

i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.

3. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na 

łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, 

który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, 

 

określone w rozdziale V. Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

4. W czasie wędkowania wędki muszą być 

pod stałym nadzorem ich użytkownika.

5. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. 

Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

6. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu 

minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki 

zastał przed rozpoczęciem połowu.

7. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do 

rybactwa.

8. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte 

ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, 

nienaturalny zapach, wędkarz ma obowiązeknatychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo 

najbliższy organ administracji publicznej.

9. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną i zabiera ją, ma obowiązek przesłać do zarządu 

okręgu PZW, na którego terenie została ona 

złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii bocznej ryby, podając równocze-

śnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce 

i datę połowu.

 

IV. ZASADY WĘDKOWANIA

 

1. Wędka

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest 

linka zakończona:

a) jednym haczykiem z przynętą albo

b) w metodzie muchowej, nie więcej niż 

dwoma haczykami, każdy ze sztuczną 

przynętą, przy czym każdy haczyk może 

mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały 

one poza obwód koła o średnicy 30 mm 

albo

c) w metodzie spinningowej i trolingowej, 

sztuczną przynętą wyposażoną w nie wię-

cej niż dwa haczyki; haczyk może mieć 

nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione 

w taki sposób, aby nie wykraczały one poza 

 

obwód koła o średnicy 30 mm,

d) przy połowie ryb spod lodu:

– jednym haczykiem z przynętą, przy 

czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy 

ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie 

wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm albo

– sztuczną przynętą wyposażoną w nie wię-

cej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk 

może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one 

poza obwód koła o średnicy 20 mm.

2. Przynęty

a) Jako przynęty mogą być stosowane:

– przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,

– przynęty sztuczne;

b) Zabrania się stosować jako przynęt (zanęt):

– zwierząt i roślin chronionych,

– ikry rybiej;

c) Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. 

 

W przypadku stosowania ryb jako przynęt,mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub 

nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie 

znajdujące się w okresie ochronnym;

d) przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich 

części oraz przetwory z nich (np. ciasta 

i pasty). Do przynęt tych umownie zalicza 

się też sery;

e) przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być 

uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość 

przynęty sztucznej (z tolerancją do 2 mm).

3. Wędkowanie

3.1. W wodach użytkowanych przez PZW 

można wędkować przez całą dobę, z wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia (wymienionych w odrębnym informatorze PZW), gdzie 

wolno wędkować tylko w porze dziennej, 

tj. od świtu do zmierzchu (1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca).

3.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych 

dla nich okresach i oznakowanych miejscach 

ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się połowu 

ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych.

3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dziennych połowów ryb.

3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno:

a) przechowywać i zabierać ryb poniżej ich 

wymiarów ochronnych,

b) sprzedawać złowionych ryb,

c)rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

d)łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m 

od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek oraz 

innych urządzeń służących do piętrzenia 

wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów 

lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,

e) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m 

od rozstawionych i oznakowanych sieci 

 

i innych rybackich narzędzi połowu,

f) łowić metodą „szarpaka”,

g) budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,

h) wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami,

i) łowić ryb ze sprzętu pływającego w porze 

nocnej (od zmierzchu do świtu) w jeziorach 

i zbiornikach zaporowych, z wyjątkiem 

okresu od 1 czerwca do 30 września,

j)stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,

k) kotwiczyć łodzi na oznakowanych torach 

żeglugi wodnej,

l) wędkować z mostów,

m) obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

 

3.5. Ryby w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, należy przechowywać wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach.

Ryby łososiowate i lipienie, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby, z tym że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 

24 godz. W siatce można przetrzymywać nie 

więcej ryb, niż wynika to z limitów dobowych.

3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub bę-

dące pod ochroną muszą być bezwzględnie, 

z ostrożnością wypuszczone do wody.

3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych 

oraz ryb z gatunku trawianka, czebaczek 

amurski i sumik karłowaty po złowieniu nie 

wolno wypuszczać do łowiska, w którym je 

złowiono, ani do innych wód.

3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia 

metodami spinningową lub muchową.

3.9. Uprawniony do rybactwa może na danym łowisku wprowadzić ograniczenie lub 

 

zakaz stosowania zanęt.

3.10. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki 

wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki 

wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, 

a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza 

niż 5 mm.

3.11. Ryby przeznaczone na przynętę mogą 

być wprowadzone wyłącznie do wód, z któ-

rych zostały pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt 3.7. Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym moż-

na przechowywać w specjalnym sadzyku lub 

 

w siatce jak w pkt 3.5.

 

V. DOZWOLONE METODY POŁOWU

 

1. Metoda gruntowo–spławikowa

1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo–spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie 

wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną. 

1.2. Uprawniony do rybactwa może okre-

ślić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.

1.3. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a) łowiąc z brzegu – 10 m,

b) między łodziami lub brodząc – 25 m,

c) między łodzią, a wędkującymi z brzegu 

– 50 m.

2. Metoda spinningowa

2.1. Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną 

 

w ręku, z linką zakończoną jedną sztucznąprzynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. W czasie spinningowania nie wolno 

stosować żadnych dodatkowych wskaźników 

brań instalowanych na lince.

2.2. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

a) łowiąc z brzegu lub brodząc – 25 m,

b) łowiąc z łodzi – 50 m.

3. Metoda trolingowa

3.1. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, zakoń-

czoną linką z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki, holowaną za napędzanym silnikiem, żaglami lub siłą 

ludzkich mięśni środkiem pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych. 

3.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz 

zobowiązany jest zachować minimalną odległość 50 m od innych wędkujących.

4. Metoda muchowa

4.1. Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur 

muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma 

haczykami, każdy ze sztuczną przynętą – przy 

czym każdy haczyk nie może posiadać więcej niż 

dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie 

wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm. 

Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie 

mogą być stosowane wyłącznie do wiązania 

przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na 

wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej 

i innych zastępujących ją przedmiotów.

4.2. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległo-

 

ści od innych wędkujących:

a) z brzegu lub brodząc – 25 m,

b) z łodzi – 50 m.

5. Metoda podlodowa

5.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę 

sztuczną – inną niż mormyszka – dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na 

dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynę-

tę, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej 

niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu. 

5.2. Otwory w lodzie należy wykonywać 

o średnicy nie większej niż 20 cm, a między 

nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m. 

5.3. Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, 

tj. od zmierzchu do świtu. 

 

5.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

5.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący 

zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących.

5.6. Zabrania się stosować martwej i żywej 

 

ryby jako przynęty

 

VI. OCHRONA RYB

 

Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

Obowiązują następujące wymiary ochronne 

ryb:

– boleń do 40 cm,

– brzana do 40 cm,

– certa do 30 cm,

– głowacica do 70 cm,

– jaź do 25 cm,

– jelec do 15 cm,

– karp do 30 cm (nie dotyczy rzek),

– kleń do 25 cm,

– lin do 25 cm,

– lipień do 30 cm,

– łosoś do 35 cm,

– miętus:

a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty, do 

 

granicy z wodami morskimi do 30 cm;

b) w pozostałych wodach do 25 cm

– okoń do 15 cm (za wyjątkiem wód ujętych 

w Informatorze wód krainy pstrąga i lipienia),

– pstrąg potokowy do 30 cm,

– rozpiór do 25 cm,

– sandacz do 50 cm,

– sapa do 25 cm,

– sieja do 35 cm,

– sielawa do 18 cm,

– sum do 70 cm,

– szczupak do 50 cm,

– świnka do 25 cm,

– troć do 35 cm,

– troć jeziorowa do 50 cm,

– węgorz do 50 cm,

– wzdręga do 15 cm.

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:

– boleń – od 1 stycznia do 30 kwietnia,

– brzana – od 1 stycznia do 30 czerwca,

– brzanka i brzana karpacka – od 1 stycznia 

 

do 31 grudnia,

– certa:

a) w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do 

jej ujścia – od 1 września do 30 listopada;

b) w rzece Wiśle powyżej zapory we Włocławku 

i w pozostałych rzekach – od 1 stycznia do 

30 czerwca;

– głowacica – od 1 marca do 31 maja,

– lipień – od 1 marca do 31 maja,

– łosoś:

a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku – od 1 października 

do 31 grudnia, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, 

soboty i niedziele;

b) na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia – od 1 grudnia do koń-

ca lutego, w okresie od 1 marca do 31 

sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele;

c) w pozostałych rzekach – od 1 października 

 

do 31 grudnia;

– miętus – od 1 grudnia do końca lutego;

– pstrąg potokowy:

a) w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł 

do ujścia rzeki San, w rzece San i jej dopływach oraz w rzece Odrze i jej dopływach 

od granicy państwowej z Republiką Czeską 

do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach – od 1 września do 

31 stycznia;

b) w pozostałych wodach – od 1 września do 

31 grudnia;

– sieja – od 1 października do 31 grudnia,

– sielawa – od 1 października do 31 grudnia,

– sandacz – od 1 stycznia do 31 maja,

– sapy – od 1 kwietnia do 31 maja,

– sum:

a) w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi – od 1 grudnia do 

31 maja;

b) w pozostałych wodach – od 1 listopada do 

 

30 czerwca;

– szczupak – od 1 stycznia do 30 kwietnia,

– świnka – od 1 stycznia do 15 maja,

– troć: 

a) w rzece Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku – od 1 października 

do 31 grudnia; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, 

soboty i niedziele;

b) na odcinku rzeki Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia – od 1 grudnia do koń-

ca lutego; w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, 

soboty i niedziele;

c) w pozostałych rzekach od 1 października 

do 31 grudnia;

– troć jeziorowa – od 1 września do 31 stycznia,

– węgorz – od 15 czerwca do 15 lipca.

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb 

przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, 

 

okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie chronionych:

– alosa,

– babka czarna, 

– babka czarnoplamka,

– babka mała,

– babka piaskowa,

– ciosa,

– dennik,

– głowacz pręgopłetwy,

– głowacz białopłetwy,

– igliczniowate – wszystkie gatunki,

– jesiotr zachodni, jesiotr ostronosy,

– kiełb białopłetwy,

– kiełb Kesslera,

– kozy – wszystkie gatunki,

– kur rogacz,

– minogi – wszystkie gatunki,

– parposz,

 

– piekielnica,

– piskorz,

– pocierniec,

– różanka,

– strzebla błotna,

– śliz.

6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być 

przedmiotem amatorskiego połowu.

7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk:

a. W ciągu tygodnia (od poniedziałku do niedzieli):

– głowacica 1 szt.;

b. W ciągu doby (w godz. 0.00 – 24.00):

– sum 1 szt.,

– troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń, (łącznie) 2 szt.,

– lipień, pstrąg potokowy, (łącznie) 3 szt.,

– brzana, karp (łącznie) 3 szt.,

– lin 4 szt.,

– certa 5 szt.,

 

– węgorz 2 szt.

Łączna liczba złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może 

przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.

8. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych 

gatunków niewymienionych wyżej, w ilo-

ściach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby.

9. Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza, pstrą-

ga tęczowego i pstrąga źródlanego oraz gatunków ryb wymienionych w rozdziale IV, 

pkt. 3.7. Regulaminu.

10. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte 

w Zasadach organizacji sportu wędkarskiego.

11. Uprawniony do rybactwa w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zaostrzenia 

wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilo-

 

ściowych ryb.

 

VII. KONTROLA 

I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

WĘDKUJĄCYCH W WODACH PZW

 

1. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:

a) funkcjonariuszy Policji,

b) strażników Państwowej Straży Rybackiej,

c) strażników Społecznej Straży Rybackiej,

d) strażników Straży Ochrony Mienia PZW,

e) strażników Państwowej Straży Łowieckiej,

f) strażników Straży Leśnej,

g)strażników Straży Parków Narodowych i Krajobrazowych,

h) funkcjonariuszy Straży Granicznej,

i) uprawnionego do rybactwa, na użytkowanych przez niego wodach.

2. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma 

obowiązek okazać: 

a) dokumenty, 

 

b) sprzęt wędkarski,

c) złowione ryby,

d) przynęty.

3. Naruszenie Regulaminu przez wędkarza 

pociąga za sobą konsekwencje wynikające 

z ustawy o rybactwie śródlądowym i Statutu 

 

PZW.

 

VIII. INFORMACJE KOŃCOWE

 

1. Do spraw regulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego,a także obowią-

zującego powszechnie prawa, w tym:

– ustawy Prawo wodne, 

– ustawy Prawo o ochronie środowiska, 

– ustawy o rybactwie śródlądowym,

– ustawy Prawo o stowarzyszeniach,

– ustawy o lasach,

– ustawy o ochronie przyrody,

– ustawy o ochronie zwierząt,

– rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,

– rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin,

– rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych 

 

organizmów żyjących w wodzie.

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie na podstawie 

Uchwały Nr 83 Zarządu Głównego Polskiego 

 

Związku Wędkarskiego z dnia 10 grudnia 2010 r.